Leerlingvolgsysteem

Cito en methodegebonden toetsen

Op de Fatimaschool worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties. Twee keer per jaar worden er in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen op de volgende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & wiskunde, taal en studievaardigheden. Deze Cito-toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte lesmethoden. Naast de Cito-toetsen wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd met de toetsen uit de verschillende methoden. In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van de kinderen ook gevolgd door het Ontwikkelvolgmodel van Memelink.

Toetsen

Voor alle toetsen geldt dat bij hiaten er door middel van extra uitleg en bijbehorende leerstof getracht wordt de resultaten van die leerlingen te verbeteren. Indien nodig kan nader diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Als de toetsresultaten daartoe aanleiding geven, worden de ouders hierover geïnformeerd en worden er voorstellen gedaan over welke extra hulp gewenst is. Soms wordt er van leerlingen verwacht dat ze thuis een taak uitvoeren. Dit alles in overleg tussen groepsleerkracht, ouders en leerling. Ook kunnen ouders met vragen en problemen bij de groepsleerkracht terecht.

Toetsresultaten

De toetsresultaten en observatiegegevens worden nauwkeurig vastgelegd in een groepsoverzicht en groepsplan. Daarna worden de leerlingen besproken tijdens de groepsbespreking door de groepsleerkracht met de intern begeleider. Dit gebeurt tweemaal per jaar. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie. Op deze manier wordt de cyclus van handelingsgericht werken vormgegeven.

Intensieve begeleiding

Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma nog niet beheersen, wordt er gewerkt met een intensief programma. Dat wil zeggen dat de leerling meer tijd krijgt om de stof te verwerken en te herhalen. Deze intensieve begeleiding wordt per vakgebied geclusterd gegeven aan de leerlingen in de ‘gele groep’.

Verrijking en verdieping

Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma zeer goed beheersen, wordt verdiepingsstof aangeboden in de vorm van plustaken; dit zijn deels individuele en deels samenwerkingsopdrachten die in de groep kunnen worden gemaakt. De leerlingen die in de plusgroep werken, hebben regelmatig overlegmomenten met de plusgroepleerkracht. Met elkaar worden de voortgang, de opbrengsten van de opdrachten én de samenwerking besproken. De methoden en materialen die wij inzetten voor de verrijkingsopdrachten zijn afkomstig uit ‘De Ontdekwereld’ en ‘Pittige plustorens’.

Handelingsgericht werken

In de cyclus van handelingsgerichtwerken zijn er verschillende mogelijkheden van de groepsleerkracht om over de leerlingen te overleggen: tweemaal per jaar een groepsbespreking, tweemaal per jaar een leerlingbespreking en tien maal per jaar een intervisie. De groepsleerkrachten spreken dan met elkaar over onderwijsbehoeften en aanpak op het gebied van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.